Logga in

Bok

Logga in

Nedan visas ett exempel på ett av de 14 kapitel med teorikunskaper som behövs när du tar körkort för vattenskoter, och som du får tillgång till via tjänsten Vattenskoterboken.se

1. Behörighet​

1.Behö-righet​

Förarbevis för vattenskoter

Vattenskotrar har under de senaste åren blivit allt mer populära. Många av dagens vattenskotrar kan nå mycket höga hastigheter. Det innebär en hel del risker och faror både för föraren och andra. De senaste åren har vattenskoterrelaterade olyckor ökat. Av haverirapporter och utredningar från Transportstyrelsen framgår det att anledningen till olyckorna ofta har varit att föraren överskattat sin förmåga, kört för fort eller varit alkoholpåverkad. Andra olyckor har berott på att vattenskotrar kört in i varandra och att ett kast i en våg lett till personskador på förare eller passagerare.

     För att öka sjösäkerheten är det från den 1 maj 2022 obligatoriskt för vattenskoterförare att ha ett Förarbevis för vattenskoter. För att få förarbevis krävs att du genomgår en godkänd utbildning, bestående av både teori och praktik. Utbildningen avslutas med att du genomför ett prov. Förarbeviset ska alltid medföras ombord tillsammans med en giltig identitetshandling. Under en övergångstid på ett år kan personer som redan har lägst Förarintyg båt ansöka hos Transportstyrelsen om att få Förarbevis för vattenskoter utan att behöva gå utbildningen. Den som hyr ut eller lånar ut en vattenskoter får bara göra det till den som har förarbevis för vattenskoter, eller omfattas av gällande undantag. Utländska förare som har ett förarbevis som ger rätt att framföra vattenskoter i deras hemländer inom EES, får framföra vattenskoter i Sverige på samma villkor som den som har ett svenskt förarbevis för vattenskoter. Det gäller under förutsättning att den utländska föraren fyllt 15 år. Förarbeviset kan återkallas om innehavaren till exempel har gjort sig skyldig till sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört en vattenskoter i områden där det inte är tillåtet. Från och med den 1 juli 2021 får polis utfärda böter direkt på plats för den som kör vattenskoter så att det stör miljön och andra människor. Böter ges även för vårdslös körning. Boten för detta är 1 500 kronor.

     För att få hålla utbildningar i förarbevis för vattenskoter krävs tillstånd av Transportstyrelsen, som också utövar tillsyn över utbildningsanordnarna. Undantag från krav på förarbevis gäller vid verksamhet inom statliga myndigheter, samt organiserad tränings-, tävlings- och uppvisningsverksamhet.

Vattenskoterförordningen och sjötrafikregler

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter anger att det bara är tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder, samt i de områden där länsstyrelserna beslutat om undantag från det generella förbudet. Genom en dom från EU-domstolen (2009) har den svenska vattenskoterförordningens giltighet ifrågasatts. Den svenska vattenskoterförordningen anses stå i strid med EU-rättens krav på fri rörlighet. Därför bedrivs det i dagsläget inte någon tillsyn utifrån reglerna i vattenskoterförordningen och det väcks heller inte åtal för överträdelser och brott mot förordningen. Däremot gäller sjölagen och allmänna sjötrafikregler även för vattenskoter. Även miljöbalken ska följas med krav på att du som framför vattenskoter måste se till så ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller på människors hälsa. Det regleras i de allmänna hänsynsreglerna (kapitel 2 i miljöbalken). Du som kör vattenskoter är alltså ansvarig att känna till och följa sjölagen och de sjövägsregler som gäller. I de fall då det inte görs, kan Sjöpolisen och Kustbevakningen vidta åtgärder på samma sätt som mot andra fartyg.

Åldersgräns

Den 1 juni 2019 infördes en ny bestämmelse i vattenskoterförordningen om åldersgräns på 15 år för att få framföra vattenskoter. Samtidigt fick Transportstyrelsen möjlighet att i enskilda fall ge dispens från ålderskravet under särskilda tävlingsarrangemang anordnade av medlemsförbund i Riksidrottsförbundet.

Befälhavare och ansvar

Du som kör vattenskoter betraktas som ”befälhavare” i lagens mening och det är ditt ansvar att köra säkert och att inte orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö. Ansvaret följer av miljöbalken och sjölagen och gäller oavsett oklarheter om vattenskoterförordningens legala status. Förutom att ha förarbevis för vattenskoter och känna till gällande regler, måste du också använda gott omdöme i förhållande till annan sjötrafik. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss finns att läsa i sjölagen och gäller alltså även för dig som förare av vattenskoter, precis som för förare av övriga båtar.

     Från den 1 juli 2021 kan polisen ge ordningsböter på plats för störande och onödig vattenskoterkörning. Bötesbeloppet är på 1 500 kronor. Myndigheter har genom den allmänna sjötrafiklagstiftningen också möjlighet att till viss del reglera färd med vattenskoter:

  • Länsstyrelserna ges i sjötrafikförordningen vissa möjligheter att genom föreskrifter reglera färd på vatten med olika farkoster.
  • Kommuner kan tillämpa miljöbalkens bestämmelser om bland annat buller, vilka kan aktualiseras i vissa fall.
  • Polisen och Kustbevakningen ges i sjölagen möjlighet att utöva tillsyn över reglerna i sjötrafiklagstiftningen.

Du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som andra trafikanter på sjön att känna till och följa regelverken. Det betyder att du bland annat måste känna till sjövägsreglerna och använda gott omdöme i förhållande till annan trafik.

körkort vattenskoter